f


Styrearbeid – bistand til rutiner og dokumentasjon

styrets oppgaver

 

 

Ønsker du bistand til styrearbeidet? Våre rådgivere kan hjelpe deg med online styreverktøy og strukturering av rutiner på det viktige styrearbeidet. 

 

 

Generalforsamlingen (aksjeeierne) velger styret. I Aksjeloven finner man oversikt over styrets lovpliktige oppgaver (se utdrag under).

 

 

 

 

 

Etabler digital løsning for å forenkle styre- og generalforsamlingsarbeidet.

 

 

Styrets oppgaver:

  • Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
  • Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.
  • Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
  • Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.
  • Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.
  • Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.
  • I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig.

 

 

Endringsledelse – hvordan styre bedriften i en omstillingstid?

 

 

Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

 

 

Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

 

 

Ta kontakt med våre rådgivere for mer informasjon om bistand til styre- og generalforsamlingsarbeidet.